Algemene Voorwaarden Fietsverhuur Dokkum

Artikel 1: Definities:

§ 1.Verhuurder: PM Werkman opererend onder handelsnaam Fietsverhuur Dokkum gevestigd te Dokkum .

§ 2.Huurder: meerderjarig natuurlijk persoon eventueel handelend in de uitoefening van beroep en/of eigen bedrijf.

§ 3.Fiets: door verhuurder aangeboden fiets(en) en eventuele accessoire(s).

§ 4.Huurovereenkomst: overeenkomst waarin huurder (een) fiets(en) huurt van verhuurder.

§ 5.Prijslijst: lijst waarop de prijzen van het huren van fiets(en) en/of accessoires, de kosten bij verlies en/of diefstal van enige van verhuurder in huur verkregen zaak, de toezending van correspondentie, schadevergoedingen en dergelijke.

§ 6.De Prijslijst maakt deel uit van deze algemene voorwaarden.

§ 7.Accessoires: één of meer bij verhuurder te huren zaken, die op of aan de fiets(en) gemonteerd kunnen worden en die dienstbaar zijn aan de fiets(en), waaronder, maar niet beperkt tot, ( kinder)zitjes, navigatiesystemen, kaarthouders, fietstassen, opbouwbakken, fietskarren alsmede persoonlijke beschermingsmiddelen zoals fietshelmen.-brillen etc

§ 8.Schriftelijk: in geschrift of elektronisch.

§ 9.Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid:

§ 1.Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten, openingstijden,

§ 2.huurprijs, andere vergoedingen, manier van betaling, manier van gebruik van de fiets(en) en/of accessoires.

§ 3.Huurder is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van onbevoegd-fietsen op verhuurders huur-fiets(en).

§ 4.Onder het verschuldigde bedrag wordt mede begrepen het bedrag voor herstel van de desbetreffende fiets(en).

Artikel 3: De huurovereenkomst:

3.1   Totstandkoming van de huurovereenkomst:

§ 1.Huurovereenkomst komt tot stand door het ondertekenen de orderbevestiging door huurder. Op de orderbevestiging wordt ook getekend voor de eerdere terhandstelling van deze algemene voorwaarden

§ 2.Het is huurder toegestaan fiets en/of accessoires binnen een kwartier na ontvangst terug te brengen en om te ruilen voor een beter voelend exemplaar.

§ 3. Het is huurder toegestaan om, in geval meerdere fietsen tegelijkertijd gehuurd worden, deze fietsen aan (een ) derde(n) in gebruik geven. De huurder is volledig aansprakelijk voor de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst en eventuele andere overeenkomsten, ook waar het de meerdere fiets(en)en/of accessoire (s) betreft, ook als deze door een derde en niet door de huurder zelf zijn gebruikt.

3.2. Duur en beëindiging van de huurovereenkomst

§ 1.De huurovereenkomst wordt aangegaan voor een periode en eindigt wanneer de huurder de fiets(en) onder betaling inlevert gedurende openingstijden bij verhuurder.

§ 2.Huurder krijgt een fiets die zich in een goede en veilige staat bevindt, voldoet aan de wettelijke eisen en is voorzien van de noodzakelijke middelen om de fiets te beschermen tegen diefstal.

§ 3.Huurder is verplicht tot betaling van de huursom en eventuele bijkomende kosten, overeenkomstig het bepaalde in artikel met inachtneming van het bepaalde in artikel en artikel .

§ 4.Huurder bekijkt de fiets(en) voor gebruik en meldt mogelijke direct waarneembare gebreken en/of beschadigingen bij verhuurder. Mogelijke gebreken en/of beschadigingen worden hieronder opgetekend en door beide partijen ondertekend.

§ 5.Huurder gebruikt de fiets(en) zorgvuldig zoals verwacht kan worden van een goed huurder. Bij het stallen zet de fiets(en) altijd op slot met de beide bijgeleverde sloten.

§ 6.De fiets(en) moeten in onveranderde staat worden ingeleverd.

§ 7.Huurder mag geen andere personen vervoeren op de fiets(en), anders dan middels door verhuurder aangebrachte daartoe bestemde accessoires. Een bagagedrager mag niet door personen gebruikt worden.

§ 8.De fiets(en) mag/mogen slechts op verharde paden en –wegen gebruikt worden.

Artikel 4: schade aan en reparaties van de fiets(en).

§ 1.Huurder met uitzondering van de in lid 3 van dit artikel beschreven situatie niet toegestaan reparaties aan de fiets(en) te laten verrichten door een ander dan verhuurder tenzij deze hiervoortoestemming heeft gegeven. Verhuurder hoeft deze toestemming slechts te verlenen indien dat in redelijkheid nodig is, gelet op het gebrek en de omstandigheden van het geval.

§ 2.Het is huurder toegestaan om voor eigen rekening en risico lekke banden, lampjes en batterijen van de fietsverlichting te (laten) repareren/vervangen zonder dat daarvoor toestemming van verhuurder nodig is.

§ 3.Ook als er tijdens de huurperiode schade ontstaat aan de fiets(en) moet huurder de (beschadigde) fiets (en) terug te brengen naar verhuurder tenzij daarover nadat de schade is gemeld andere afspraken zijn gemaakt en per sms-bevestigd door verhuurder.

§ 4.Huurder moet schade aan de fiets(en) zo snel als redelijkerwijs mogelijk is melden bij verhuurder.

Artikel 5: Verlies en diefstal

§ 1.Huurder moet verlies of diefstal van fiets(en) en/of fietssleutel(s) zo snel mogelijk melden aan verhuurder.

§ 2.Huurder is tijdens de huur van de fiets(en) aansprakelijk voor de schade ontstaan door verlies of diefstal van de fiets(en) en wel tot een maximumbedrag van € 250 per gebeurtenis per fiets. Huurder is slechts aansprakelijk tot de hoogte van het eigen risico (€ 45,- gebeurtenis) als huurder de fiets(en) op slot heeft laten (ge)zet (ten) met de beide bijgeleverde sloten en hij fietssleutels samen met de bevestiging van de aangifte van de diefstal heeft overgelegd aan verhuurder

§ 3.Huurder betaalt bij verlies van de fietssleutel(s) vervangingskosten van de sleutel(s) en/of sloten volgens de tarieflijst.

Artikel 6: Algemene bepalingen

6.1.  gegevens en communicatie

§ 1.Huurder is altijd verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij verstrekt aan verhuurder.

§ 2.Huurder is verplicht aan hem verstrekte pincodes en/of passwoorden geheim te houden.

§ 3.Betaling en facturering: betaling a contant en tegen directe factuur.

Artikel 7: aansprakelijkheid

§ 1.Huurder vrijwaart verhuurder van aanspraken van derden indien:

  1. het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt niet aan verhuurder kan worden toegerekend;
  2. de schade is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van huurder en/of een derde die van huurder een fiets heeft gekregen;
  3. de schade is ontstaan door een situatie die op grond van de wet of op grond van deze Algemene Voorwaarden voorrekening en risico van huurder komen.

§ 1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade die volgt uit het feit dat huurder en/of een derde een fiets (tijdelijk) nietheeft kunnen gebruiken.

§ 2.Huurder vrijwaart verhuurder voor aanspraken van derden op grond van schade als bedoeld in lid 1 onder a, b en c.

§ 3.Verhuurder kan de Tarieflijst wijzigen. De juiste lijst wordt huurder ter hand gesteld waarvoor huurder op de orderbevestiging apart tekent.

Artikel 8:Toepasselijk recht

§ 1.Nederlands recht is van toepassing en wel bij de rechtbank Leeuwarden tenzij dit op grond van dwingend recht anders is.

§ 2.Ingeval van algemene voorwaarden van huurders kant, hebben deze algemene voorwaarden van verhuurder voorrang en zetten die van huurder opzij.

Artikel 9: Extra huurvoorwaarden met betrekking tot de bootverhuur:

 

§ 1.Vaarbewijs: voor het besturen van een van onze vaartuigen heeft u geen vaarbewijs nodig.

§ 2.De huurder van een van onze sloepen dient minimaal 18 jaar oud te zijn en dient zich tevens te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs.

 

§ 3.Vaarervaring is niet noodzakelijk. Voor vertrek krijgt u altijd instructies omtrent de werking en bediening van de boot, alsmede over de belangrijkste vaarregels. Desgewenst kan een proefvaart worden gemaakt.

§ 4.De huurder is verplicht de boot en de inventaris met zorg te behandelen. Ook wanneer de boot afgemeerd ligt.  Bij zoekraken van inventaris is de huurder verplicht de schade te vergoeden.

§ 5.Bij onbehoorlijk gebruik heeft Fietsverhuur Dokkum het recht de boot terug te halen zonder terugbetaling van de betaalde huursom.

 

9.1.Boekingsvoorwaarden boot-/sloepverhuur:

§ 1.Bij een reservering vragen wij een aanbetaling van 50% van de huursom, de resterende 50% dient in een later stadium, doch ruim voor de huurdatum te worden voldaan. Pas nadat de eerste helft van de huursom is betaald, is de reservering definitief.

§ 2.Bij reserveringen binnen zes weken voor de huurdatum vragen we de huursom ineens over te maken.

§ 3.Reserveringen net voor de huurdatum kunt u tijdens het ophalen van de boot voldoen.

§ 4.Reserveren van een boot kan alleen als het voor de hele dag is of voor een langere  periode.

§ 6.De boot moet voor 11:00 uur worden afgehaald (tenzij anders overeengekomen).

§ 7.Indien de boot niet voor de afgesproken tijd wordt opgehaald, heeft Fietsverhuur Dokkum het recht om deze aan een ander te verhuren.

§ 8.Betalingen bij Fietsverhuur dokkum

§ 9.We beschikken niet over een pinapparaat, dus alle betalingen hier ter plekke alleen contant.

 

9.2.Waarborgsom:

 

§ 1.Alle sloepen en motorboten in gebruik van Fietsverhuur Dokkum zijn all-risk verzekerd.

§ 2.De huurder van een sloep of motorboot draagt wel een eigen risico van € 300,00 per schadegeval. Dit bedrag (de waarborgsom) dient tijdens het afhalen van de boot kontant te worden voldaan (naast de huursom, mocht deze nog niet zijn betaald. In dat geval betaalt u tijdens het afhalen van uw boot dus de huur plus de waarborgsom). De waarborgsom wordt terugbetaald, indien de boot op tijd, schadevrij en schoon bij ons wordt ingeleverd. Wij verwachten van onze huurders dat de boot schoon wordt ingeleverd aan het einde van de huurperiode.

§ 3.In geval van schade kan de waarborgsom geheel of gedeeltelijk worden ingehouden.

 

9.3.Overige bijkomende kosten:

 

§ 1.Brandstof en eventueel brug- en havengelden.

§ 2.Indien u een hond meeneemt aan boord van een van onze sloepen, dan wordt er per huurperiode € 10,00 extra aan u in rekening gebracht.

9.4.Annuleren:

§ 1.Bij het reserveren van een motorboot of sloep loopt u het risico dat het op de huurdag of -dagen slecht weer is. Slecht weer is voor Fietsverhuur Dokkum geen reden tot reductie of restitutie van de huursom, dan wel verplaatsing of annulering van uw reservering. U mag de boot annuleren, maar bent dan wel de volledige huursom verschuldigd. Er kunnen zich ook andere omstandigheden voordoen, waarom u de gereserveerde boot wilt annuleren (ziekte, ongeval of zelfs sterfgeval in uw directe omgeving). Een annuleringsverzekering raden wij u dan ook ten zeerste aan. Wij adviseren u, om hiervoor kontakt op te nemen met uw verzekeringsagent.

§ 2.Fietsverhuur Dokkum hanteert de volgende regeling bij annuleringen:

  1. Bij annulering tot 2 maanden voor ingang huurdatum bent u € 25,00 aan reserveringskosten verschuldigd.
  2. Bij annulering tussen de 2 maanden en 1 maand voor ingang huurdatum bent u 25%  van de huursom verschuldigd met een minimum van € 25,00.
  3. Bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor ingang huurdatum bent u 50% van de huursom verschuldigd.
  4. Bij annulering tussen 2 weken en 1 week voor ingang huurdatum bent u 75% van de huursom verschuldigd.
  5. Bij annulering binnen 7 dagen voor ingang huurdatum of op huurdatum zelf bent u 100% van de huursom verschuldigd.

 

§ 3.En voor wat betreft het weer: als u zeker wilt zijn van mooi weer op de huurdatum, dan adviseren wij u om pas te boeken op het moment dat u zeker weet dat het op de door u gewenste datum mooi weer wordt!

§ 4.Mankementen die binnen 2 uur gerepareerd of vervangen kunnen worden geven geen recht tot reductie van de huursom.